Uitdagingen en oplossingen voor circulaire bronbemaling

Aquafin gaat voor HERBRONNEN

De voorbije zomers haalde het grondwaterpeil in Vlaanderen regelmatig het nieuws. Het is er slecht mee gesteld. En toch is het een gekend zicht bij bouwwerven: lange waterslangen die opgepompt grondwater uit de werf rechtstreeks de riool inspuwen. Dat oppompen heet ‘bronbemaling’ en het is vandaag bouwtechnisch vaak de enige oplossing om (nieuw)bouwwerken op een veilige en droge manier te starten.

Naar schatting maakt zelfs geen 10% van alle bemalingen vandaag gebruik van circulaire principes zoals retourbemaling en/of hergebruik van grondwater. Daardoor komen jaarlijks miljoenen liters grondwater in de riolering terecht.
Aquafin wil daar verandering in brengen met het project HERBRONNEN.

Binnen dit project wil Aquafin de technische, financiële en beleidsmatige problemen die circulaire bronbemaling vandaag in de weg staan, in kaart brengen en er duidelijke oplossingen voor aanreiken. Het bedrijf focust daarbij voornamelijk op het stimuleren van retourbemaling. Dit proces brengt het opgepompte grondwater opnieuw in de bodem in de nabijheid van de werf, zodat de bemaling minder impact heeft op de grondwaterstand in de omgeving.
Daarnaast focust Aquafin zich ook op het verbeteren van de waterkwaliteit zodat het toepassingsgebied voor hergebruik vergroot kan worden. Op basis van de beschikbare laboresultaten wordt bekeken wat de meest voorkomende vervuilingen in het bemalingswater zijn en hoe het water gezuiverd en hergebruikt kan worden.

HERBRONNEN wil de dialoog opentrekken naar alle stakeholders en demonstreren dat circulaire bronbemaling veilig, gebruiksvriendelijk en betrouwbaar kan gebeuren. Via het project wil Aquafin instrumenten aanreiken om enerzijds een gebruikersplatform op te stellen voor aanbieders en gebruikers van bemalingswater en om anderzijds mee vorm te geven aan het beleidskader, zodat meer werfwater gebruikt zal kunnen worden voor essentiële toepassingen.

Aquafin zuivert rioolwater tot het weer de natuur in kan. Geen drinkwater dus, maar wel bijvoorbeeld proper water in stadskernen, waarlangs het aangenaam wonen en wandelen is. Daarnaast werken ze ook aan een duurzame omgang met regenwater, om droge bodems te helpen voorkomen en de gevolgen van zware buien te beperken.