Tracimat

Circulariteit integreren in bestekken (sloopdossiers)

Tracimat vzw is een sloopbeheerorganisatie die het selectieve sloopproces attesteert. Via een uitgewerkt traceerbaarheidssysteem, startend bij de identificatie en inventarisatie van alle materialen in de te slopen constructie, gaat Tracimat na wat er gebeurt met de materialen die vrijkomen tijdens de sloop- en afbraakwerken. Ze stellen daarbij een sterk doorgedreven ketenintegratie voorop om de milieurisico’s bij sloop- en afbraakwerken te beperken. Ook de verspreiding van gevaarlijke afvalstoffen naar de omgeving wordt hierdoor vermeden. En op het einde van de rit komen er zuiverdere afvalstromen vrij die hoogwaardigere recyclage mogelijk maken.

Hoe circulariteit integreren in bestekken?
Binnen de Green Deal Circulair Bouwen onderzoekt Tracimat, samen met actoren over heel de sloopketen (bouwheren, ontwerpbureaus, slopers en brekers), welke concrete én werkbare meetposten geïntegreerd kunnen worden in de verschillende typebestekken voor infrastructuur die nu al bestaan voor sloopprojecten. Bestekken vormen immers dé basis voor sloop- en bouwprojecten. Door daar circulariteit in op te nemen, krijgt de circulaire bouweconomie een boost.

Heel concreet wil Tracimat deze zaken onderzoeken:
- Is er een noodzaak om clausules en meetposten te formuleren die een selectievere sloop van de steenachtige fracties bevorderen (slooptechniek)? Zo ja, dewelke?
- Zijn er mogelijkheden en voorwaarden om voor bepaalde gerecycleerde granulaten het toepassingsgebied te vergroten? Zo ja, welke toepassingen en volgens welke bouwtechnische voorschriften?
- Welke materialen/gerecycleerde granulaten kunnen hoogwaardiger hergebruikt worden? In welke toepassingen en volgens welke bouwtechnische voorschriften?
- Zijn er specifieke hinderpalen die bovenstaande items verhinderen? Zo ja, dewelke?
- …
Door de input van de diverse actoren (over de gehele keten) samen te brengen met verschillende inzichten/praktijkervaringen, worden meetposten en clausules opgesteld die voor alle partijen werkbaar zijn en die een incentive kunnen zijn om meer selectief te slopen.

Tracimat

Partners Willemen Infra, Farys, SWECO, OCW, AWV

Thema's Selectieve sloop › Urban Mining › Circulaire materialen en bouwsystemen ›