ROOF FOOD

Incubator voor daklandbouw

Ondanks de vele maatschappelijke voordelen en economische opportuniteiten van stadslandbouw, en meer bepaald daklandbouw, merken we dat de toename van dergelijke projecten nog moeizaam verloopt. Mogelijke drempels zijn een hoge onzekerheid (op vlak van budget, beheermodel, teeltplan …), een gebrek aan praktische kennis en onvoldoende sectoroverschrijdende samenwerking.

Met het project ROOF FOOD willen we onderzoeken hoe we die drempels kunnen verlagen door te werken rond vier doelstellingen.

Ten eerste willen we meer inzicht verwerven in circulaire daklandbouw op onze eigen dakmoestuin in Gentbrugge.

Ten tweede hebben we onderzocht hoe dakmoestuinen het best in de markt worden gezet. Wat zijn geschikte (business)modellen voor daklandbouw en wat zijn de randvoorwaarden voor succes? En hoe kunnen we vastgoedeigenaars en projectontwikkelaars overtuigen van de meerwaarde van een daktuin op hun project?

Ten derde wilden we de leerlessen uit bovenstaande doelstellingen testen in een nieuw pilootproject: een collectieve standsmoestuin aan De Nieuwe Dokken in Gent.

Ten slotte hebben we nog een reeks innovatieve concepten uitgetest om onze dakmoestuin in Gentbrugge te toetsen aan de economische realiteit: korteketencatering, dakdiners, lezingen en rondleidingen.

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste geleerde lessen

  1. Op onze dakmoestuin in Gentbrugge voerden we uitgebreid onderzoek naar de productiviteit en efficiëntie op vlak van gewasbescherming, teeltplan, te gebruiken substraat, irrigatie … Ook werd een nieuwe job gecreëerd als dakboer.

  2. We hebben ontdekt wat de best werkende commerciële en niet commerciële modellen zijn voor een dakmoestuin en wat de noodzakelijke randvoorwaarden zijn.

  3. Via ons project ontstonden er mooie samenwerkingen tussen de vastgoedsector, de natuur- en landbouwsector en de sociale sector.

  4. Het project telt een reeks ecologische opbrengsten: een aanzienlijke toename in vogel- en bijenpopulaties op het dak, meer biodiversiteit, een verkoelende en luchtzuiverend effect …

  1. Een dakmoestuin heeft een bepaald microklimaat. De wind en hitte in de zomer zijn daarbij de grootste uitdagingen. Het is belangrijk om duidelijk keuzes te maken in functie van het dak om tot een sterk teeltplan te komen.

  2. Enkel met het produceren van groenten valt in een stedelijke context weinig te verdienen. Stadslandbouw vraagt daarom creatief ondernemerschap door in te zetten op zelfsturende gemeenschappen of op een hoge positionering in de waardeketen.

  3. Om de onzekerheid weg te nemen bij klanten en partners is een duidelijk proces opgedeeld in kleine eenvoudige stappen van essentieel belang.

  4. ROOF FOOD vervult ondertussen een sterke voorbeeldfunctie door prijzen in de wacht te slepen, via lezingen en webinars, opleidingen rond urban farming, contacten met pers en onderzoekers … Een dakmoestuin is een bekend begrip geworden en we zien steeds meer interesse van ‘klassieke’ projectontwikkelaars.

Wat brengt de toekomst? 

Momenteel onderzoeken we volop wat de beste manier zal zijn ons het project ROOF FOOD verder uit te breiden in samenwerking met partners.

Verder willen we in 2021, naast de uitbreiding van onze dakmoestuin in Gentbrugge voor 20 volkstuiniers, inzetten op twee nieuwe projecten: een collectieve stadsmoestuin ‘De Dokkerij’ voor en door de buurt (Gent) en Vergroening van verharde stadspleinen op innovatieve wijze (Berchem).

ROOF FOOD cvba

Partners Innec, ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek), ProNatura vzw