ROOF FOOD

Incubator voor daklandbouw

ROOF FOOD verbindt sinds 2014 via daklandbouw de stadsmens met gezonde, lokale en seizoensgebonden voeding. Van dak naar bord. Korter kan de keten niet.

Boegbeeld Sabien Windels en haar team weten intussen hoe je een dakmoestuin uitbaat, welke teelten het best werken en hoe je de opbrengst van het dak omzet in heerlijke en trendy catering. Nu de cateringtak van ROOF FOOD op de kaart staat, is het tijd voor een volgende stap: anderen helpen om daklandbouw projecten te creëren en uit te baten. We stellen vast dat onzekerheid over de kostprijs en de meerwaarde van dakmoestuinen aan de ene kant en een gebrek aan specifieke begeleiding aan de andere kant ertoe leiden dat initiatiefnemers uiteindelijk niet kiezen voor daklandbouw. Met dit project willen we deze drempels wegnemen door volop in te zetten op circulariteit van daklandbouw en de productiviteit zo te verhogen. We zijn ervan overtuigd dat dit kan door goede voorbeeldcases en een centraal aanspreekpunt. Via samenwerking met gespecialiseerde partners ontzorgen we de klant. Dit zijn twee cruciale katalysatoren voor een groei in het aantal dakmoestuinen.

Met dit project willen we in samenwerking met ervaren partners zoals het ILVO (Instituut voor Landbouw en Visserij-Onderzoek) - partner rond substraten en waterhuishouding en Pro Natura/INNEC) - partner voor onderhoudsmodel en reststromen een incubator ontwikkelen waarbij we een blauwdruk uitwerken die kan dienen voor iedere initiatiefnemer die een dakmoestuin wil aanleggen en uitbaten. Naast de projectpartners nodigen we ook andere relevante experts uit om mee te stappen in ons verhaal.

De leerlessen uit deze twee cases vormen samen met de brede ervaring van de projectpartners de basis om onzekerheid van potentiële initiatiefnemers weg te nemen en hen te overtuigen om ook zelf een daklandbouw project te laten aanleggen/aan te leggen.

ROOF FOOD cvba

Partners Innec, ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek), ProNatura vzw