Circulair beton: naar een betonakkoord voor Vlaanderen

Ambitietekst met roadmap naar meer duurzaam beton

Er is een stijgende vraag naar circulair beton. Dat is bijvoorbeeld beton met gerecycleerde granulaten of alternatieve bindmiddelen. Het aantal bedrijven dat dergelijk innovatief beton aanbiedt, groeit gestaag, maar toch blijft de grote golf van circulaire betonprojecten uit. Twee van de systeemknelpunten zijn het gebrek aan voldoende beschikbare hoogwaardige betongranulaten en de terughoudendheid om circulair beton voor te schrijven in aanbestedingen en opdrachtdocumenten. 

Groen Beton Vert wil samen met de projectpartners dat probleem verhelpen via een systematische top-downaanpak die mikt op een engagement van alle relevante partijen op Vlaams niveau. Naar analogie met het Nederlandse Betonakkoord willen we een gezamenlijk ambitieus pad richting toekomst uitzetten. 

In cocreatie met alle stakeholders formuleren we antwoorden op de volgende grote knelpunten: onvoldoende integratie van duurzame oplossingen in aanbestedingen, het gebrek aan vertrouwen en goede ketenwerking en een tekort aan hoogwaardige granulaten. Daarbij werken de verschillende projectpartners ook instrumenten uit om hun engagement te vertalen in concrete resultaten op technisch vlak (vb. typebestekteksten voor sloop- en betonwerken) en op beleidsvlak (vb. incentives). 

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste geleerde lessen

  1. In cocreatie met een ruime groep stakeholders uit de betonketen is een tekst met ambities tot stand gekomen en een roadmap om beton groener en meer circulair te maken. 
  2. We hebben verschillende technische documenten opgesteld om vraag en aanbod van circulair beton te stimuleren, zoals bestekbepalingen en richtlijnen voor een meer doorgedreven selectieve sloop. 
  3. Dankzij diverse evenementen (voorstelling op Batibouw, Concrete Day, actiedag Green Deal Circulair Bouwen …), een goede communicatie en de creatie van de website www.betonakkoord-vlaanderen.be kreeg het thema ruime belangstelling en veel persaandacht. 
  4. De gedragenheid van het Vlaams Betonakkoord is groot: de engagementsverklaring werd al ondertekend door meer dan 70 partijen (aannemers, betonproducenten, opdrachtgevers, federaties ... ). 
  1. Het streven naar een consensus is een moeizaam proces, zeker over een ambitieuze tekst betreffende (de vele facetten van) beton. Het is belangrijk om bij aanvang te zorgen voor een coherent samengestelde groep, zowel wat betreft partijen als personen. 
  2. Duurzaam beton heeft veel facetten die niet altijd eenvoudig te verzoenen zijn met elkaar. Bekijken we beton vanuit materiaalniveau, toepassingsniveau, gebouwniveau, of focussen we op CO2-uitstoot, op gebruik van primaire grondstoffen ... Ook het veiligheidsaspect en de normering spelen een cruciale rol. 
  3. Het Vlaams Betonakkoord is een dynamisch gegeven en stopt niet op het einde van dit project. Om van het akkoord een succesverhaal te maken, is een blijvend engagement nodig. 
  4. De overheid speelt een niet te onderschatten rol in de realisatie van het betonakkoord en het verbreden van de toepassing van circulair beton. 

Wat brengt de toekomst?

Het werk is niet af. Opvolging en verdere weerklank zijn noodzakelijk om van het Vlaams Betonakkoord een echt succesverhaal te maken en de toepassing van circulair beton te verbreden. Het akkoord wordt gedurende drie jaar opgenomen in het Living Lab Circulair Beton. In dat project zullen onder meer de gestelde ambities worden opgevolgd en de ondertekenende partijen gemotiveerd om blijvend werk te maken van meer circulair beton. 

Groen Beton Vert vzw

Partners WTCB, Federatie van Producenten van Recycling Granulaten (FPRG vzw), Confederatie van aannemers van sloop- en ontmantelingswerken (CASO), Fedbeton en Vlaamse Confederatie Bouw

Thema's Recyclage & hergebruik › Selectieve sloop › Hefbomen: Juridisch › Circulaire materialen en bouwsystemen ›