Grondbank

Inzetbaarheid van bodemmaterialen als grondstof voor bouwmaterialen/producten

In Vlaanderen hebben we sinds 2004 een grondverzetsregeling die erop toeziet dat uitgegraven bodem zoveel mogel hergebruikt wordt in tegenstelling tot vele landen waar de grond nog vaak gestort wordt. Meer dan 95% van de uitgegraven bodem in Vlaanderen wordt hergebruikt, en daarbij wordt strikt opgevolgd dat hierbij geen bodemverontreiniging veroorzaakt wordt op de bestemming en dit door enerzijds een voorafgaandelijk bodemonderzo (technisch verslag) dat de gebruiksmogelijkheden in kaart brengt en anderzijds de opvolging/traceerbaarheid van de uitgegraven materialen.

De huidige grondverzetsregeling focust bijna integraal op de milieuhygiënische kwaliteit van de bodemmaterialen en houdt weinig of geen rekening met het potentieel dat deze materialen hebben als grondstof voor bouwmaterialen/producten.

Toch werd in het Vlarebo van sept 2018 al een eerste aanzet gegeven om de bodemmaterialen (opgenomen in het technisch verslag) te categoriseren in functie van de geologische laag waaruit zij afkomstig zijn. Deze zogenaamde ‘Delfstoffentoets’ heeft als doel het potentieel van de bodemmaterialen die zullen vrijkomen bij grond- en baggerwerke als vervanging van de primaire delfstoffen in te schatten. Deze extra informatie wordt op dit moment al opgenomen in databank van Grondbank.

Deze stap is een logisch vervolg op het ‘Duurzaam hergebruik van bodemmaterialen’, hetgeen een belangrijke speerpunt is van het Vlaamse bodembeleid (decretaal verankerd sinds 2008).

Een grote uitdaging voor een echte circulaire economie is om er voor te zorgen dat dit potentieel aan inzetbare bodemmaterialen ook zichtbaar moet zijn voor de belanghebbenden. M.a.w. door er voor te zorgen dat het aanbod de producenten van bouwmaterialen/producten effectief bereikt.

Voorwerp van het project

In dit project willen we samen met de producenten van bouwmaterialen nagaan hoe de schat aan gegevens – via het technische verslag opgenomen in de databank van Grondbank – als basis kan dienen voor een versnelde circulaire economie. Daarbij moet worden gedefinieerd op welke wijze deze informatie markt-ondersteunend kan worden.

Een eerste essentiële stap daarin is het analyseren van de noden van de sector (productie van bouwmaterialen). Zaa is om uit de grote bulk van informatie de juiste en meest waardevolle materialen te filteren, vast te leggen wat daarbij graad van detail moet zijn. Vervolgens moet worden nagegaan of dit kan worden vertaald in een werkbare methodiek die de eBSD kan hanteren.

De uitdaging daarbij is om niet enkel oog te hebben voor de geologie maar ook de andere factoren die meespelen vo de inzetbaarheid van uitgegraven bodem als alternatief (hoeveelheid vrijgekomen materiaal, zuiverheid, …). Deze factoren werden in een eerdere studie onderzocht en zullen mee verwerkt worden.

Grondbank

Partners Overlegcomité Vlaamse Ontginners, BC materials

Thema's Recyclage & hergebruik › Urban Mining › Circulaire materialen en bouwsystemen ›

Resultaat

Download pdf >

Een vraag over dit project? Stel ze hier.