CIRCULER

Leuven krijgt een groot circulair gebied

Met het project CIRCULER wil Interleuven inzetten op het volledig herdenken van bedrijventerreinen tot circulaire bedrijventerreinen. Daarom hebben we een co-creatieproces bedacht om kennis en ideeën uit te wisselen in een zo breed mogelijk partnerschap van experten, bewoners en betrokken bedrijven die allen samen nadenken over het thema ‘circulair bedrijventerrein’ en de haalbaarheid ervan.

Concreet willen we een antwoord vinden op volgende vragen: hoe kunnen we bepaalde kenmerken en troeven van een gebied circulair inzetten? Wat zijn de te hanteren principes om een gebiedsontwikkeling circulair te maken? Hoe kunnen we matchmaking faciliteren en de ruimte zo efficiënt en circulair mogelijk (gedeeld) gebruiken?

Het thema wordt ook vanuit verschillende invalshoeken bekeken: grondstoffen, energie, ruimte, mobiliteit, mensen en omgeving … De ontstane ideeën en concepten worden vervolgens getoetst op een cluster van bedrijventerreinen in de zuidelijke rand van Leuven.

Dit project past in de visie van het nieuwe structuurplan van de stad Leuven en kan de nodige handvaten aanreiken voor een (circulaire) ontwikkeling van het hele gebied. Het eindrapport vormt ook nuttige inspiratie voor iedereen met interesse in circulaire gebiedsontwikkeling in Vlaanderen en daarbuiten.

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste geleerde lessen

  1. We organiseerden in totaal 18 workshops en events waar niet enkel bedrijven, bewoners en experten konden kennis uitwisselen, maar waaraan ook externe partijen zoals openbare besturen, privé-ontwikkelaars, intercommunales en studiebureaus deelnamen.

  2. Het eindrapport van dit project, ‘TOOLBOX voor het (her)ontwikkelen van circulaire bedrijventerreinen’, vormt de ideale inspiratie voor iedereen die aan de slag wil met circulaire gebiedsontwikkeling. Het omvat 64 acties verdeeld over 6 relevante thema’s.

  3. Circulaire gebiedsontwikkeling is makkelijker te bereiken, wanneer van een wit blad vertrokken kan worden. Echter is het aansnijden van nieuwe ruimte contradictorisch met het circulair gedachtengoed en zijn optimalisaties van de huidige bedrijventerrein meer aangewezen. Het spreekt dus voor zich dat een transitie naar circulaire bedrijventerreinen een werk van lange adem is.

  4. De mogelijkheden voor de bedrijventerreinen Haasrode op vlak van het delen van faciliteiten en ondersteunende diensten en van het collectief parkeren en een modal shift worden actief verder onderzocht. De bedrijventerreinvereniging gaat hiermee ook verder aan de slag.

  1. Een gemeenschappelijke taal ontwikkelen aan de start van het co-creatieproces met alle betrokken stakeholders is erg belangrijk om niet steeds op dezelfde struikelblokken te stuiten.

  2. Verschillen tussen stakeholders tekenen zich soms scherp af. Zij kunnen enkel tot elkaar komen als ze gelijkwaardig vertegenwoordigd zijn en elkaars standpunt volledig kunnen waarnemen. De juiste gesprekspartners binnen de betrokken organisaties aan tafel krijgen is van groot belang.

  3. Intensieve co-creatieprocessen zoals CIRCULER vragen veel aandacht en tijdsinvestering, maar lonen des te meer in het opbouwen van duurzame relaties met de deelnemende stakeholders.

  4. Het einddoel van het co-creatieproces samen met de stakeholders aftekenen, zorgt voor duidelijkheid en transparantie.

Wat brengt de toekomst?

Wij gebruiken in onze nieuwe inrichtings-, uitgifte- en beheerplannen principes uit de TOOLBOX. De bedrijventerreinen Keiberg-Vossem (Tervuren) en de uitbreiding van Lewa (Zoutleeuw) zijn hier enkele voorbeelden van.

De resultaten van de onderzoekscases werden positief onthaald door de bedrijventerreinvereniging C-Valley Leuven. Zij hebben de intentie geuit om hier verder mee aan de slag te gaan op de bedrijventerreinen Haasrode.

Interleuven zet de verworven kennis in voor de regio Leuven en in haar eigen werking.

Ook de stad Leuven en Leuven 2030 nemen, met dit samenwerkingsmodel, het proces en de ideeën van CIRCULER verder op in de realisatie van hun ambitie ‘Leuven klimaatneutrale stad’.

Interleuven

Partners Rotor vzw, Istema, Community Land Trust Brussel, Katholieke Universiteit Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, West-Vlaamse Intercommunale, VUB Cosmopolis, Stad Leuven, Leiedal, Levuur, C-Valley Leuven vzw, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij