CIRCULER

Leuven krijgt een groot circulair gebied

Interleuven ziet het groots en gaat voor een circulair gebied. Hoe kunnen kenmerken en troeven van een gebied worden ingezet, welke principes hanteer je best om een gebiedsontwikkeling zo circulair mogelijk te maken, om matchmaking te faciliteren, om ruimte zo efficiënt mogelijk (gedeeld) te gebruiken. Deze project-vraag wordt van uit een breed partnerschap, met verschillende invalshoeken benaderd. De concepten en ideeën worden getoetst op een cluster van bedrijventerreinen in de zuidelijke rand van Leuven. Het krijgt vorm in een co-creatie met de toekomstige gebruikers, de buurt en de bedrijven.

De vernieuwende oplossingen die wij voorstellen zijn het begrip ‘m³’ in plaats van ‘m²’ hanteren als oplossing om te komen tot zuinig ruimtegebruik, de aankoop van diensten op gebiedsgerichte schaal faciliteren in plaats van de aankoop van het goed/materieel, gedeelde infrastructuur voorzien, innovatieve aanbestedingen en/of de initiatie van een community land trust van de bedrijven en overheden. Eveneens zullen instrumenten naar voor komen die in het beheer-en uitgifteplan van het bedrijventerrein de nieuwe bedrijven zullen sturen naar een circulaire ontwikkeling van hun gebouwen en werking.

Dit project past in de visie van het nieuwe structuurplan van de stad Leuven, geeft er mee uitvoering aan en kan de nodige handvaten aanreiken voor een ontwikkeling van het hele gebied. Het zal ook een protocol en de nodige handvaten aanreiken voor iedereen om stappen vooruit te zetten voor een circulaire gebiedsontwikkeling in Vlaanderen en daarbuiten.

Interleuven

Partners Rotor vzw, Istema, Community Land Trust Brussel, Katholieke Universiteit Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, West-Vlaamse Intercommunale, VUB Cosmopolis, Stad Leuven, Leiedal, Levuur, C-Valley Leuven vzw, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij