CESCGO!

Het speelveld voorbereiden voor Circular Economy Service Companies (CESCo)

Hoewel er vandaag heel wat Energy Service Companies (ESCo’s) bestaan, zijn er slechts een beperkt aantal Circular Economy Service Companies (CESCo’s). Veelal betreffen het pilootprojecten, waarbij de doorgroei van innovator naar early adaptor ontbreekt. Het is duidelijk maatschappelijk waardevol om fabrikanten en bouwheren te begeleiden bij het uitrollen van businessmodellen voor CESCo’s. 

Via dit project wil Sureal, in samenwerking met Embuild en UHasselt, hieraan bijdragen. Concreet hebben we via interviews, workshops, een literatuurstudie en casestudies heel wat nuttige informatie voor de uitrol van CESCo’s verzameld, verwerkt en op een overzichtelijke manier gestructureerd. Die informatie stellen we in de vorm van een toolbox ter beschikking aan fabrikanten, aannemers, bouwheren … via onze website. Verder stelden we een executive summary op van de toolbox die overheidsinstanties aanduidt waar ondersteuning van hun kant kan bijdragen aan de verdere marktuitrol. 

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste geleerde lessen

  1. We hebben een lerend netwerk opgezet voor stuurgroepleden en andere geïnteresseerden. We organiseerden vier sessies met presentaties, een projectbezoek, ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers en discussiemomenten. 
  2. We voerden een milieutechnische en financiële analyse uit van twee casestudies: het klimaatplafond van Interalu en de demonteerbare binnenwand van JUUNOO. 
  3. We ontwierpen een informatietoolbox voor fabrikanten, hoofdaannemers en bouwheren die een CESCo overwegen. De toolbox omvat verschillende onderdelen die ook apart raadpleegbaar zijn, zoals een juridische checklist, een overzicht van de stuurgroepleden, voorbeeldprojecten … 
  4. We stelden een executive summary op van de toolbox met een reeks beleidsmatige aanbevelingen. 

 

  1. Er is actie nodig vanuit overheidsinstanties. Het is mogelijk dat CESCo’s pas écht doorbreken als circulair materiaalgebruik wordt verplicht. Ook kunnen overheden een voorbeeldrol opnemen. 
  2. Er moet verder ingezet worden op kennisdeling. Sensibiliseren, heldere communicatie en wervende marketing kunnen het gevoel van noodzaak aanzienlijk vergroten. 
  3. CESCo’s zijn niet mogelijk in combinatie met de traditionele manier van bouwen. Er moet meer aandacht gaan naar de oogstwaarde van materialen, losmaakbare verbindingen en een intensievere samenwerking tussen de verschillende actoren vanaf een vroeg stadium. 
  4. Er zijn nog steeds veel juridische obstakels die het uitrollen van een CESCo bemoeilijken. 

Wat brengt de toekomst?

We stellen de toolbox online ter beschikking voor alle producenten van bouwmaterialen, bouwheren, hoofdaannemers … die interesse hebben in as a service businessmodellen. 

Verder wekte het lerend netwerk de interesse van verschillende partijen in circulair bouwen en circulaire businessmodellen. 

Ten slotte werken wij ook mee aan het project MASCO van de living lab circulair bouwen.