C-Bouwers PRO

Platform voor circulair bouwen

Circulair bouwen zit in de lift. De tijd is immers rijp om stap voor stap de transitie te maken naar gesloten materiaalkringlopen. Alle betrokkenen kunnen daar op hun manier aan bijdragen: van particuliere bouwers en ontwikkelaars tot aannemers, architecten en publieke opdrachtgevers.

Toch is het niet altijd voor iedereen duidelijk hoe ze concreet kunnen starten met meer circulair bouwen. Daarom richtte Bond Beter Leefmilieu het project C-Bouwers op: een platform dat nuttige informatie over circulair bouwen verzamelt en verspreidt om opdrachtgevers, architecten en andere bouwprofessionals te ondersteunen.

Het platform bundelt informatie en leerlessen van verschillende initiatieven om zoveel mogelijk spelers uit de bouwketen te informeren over de voordelen en mogelijkheden van circulair bouwen. Onze focus ligt op een toegankelijke online databank met circulaire bouwproducten en -diensten, het organiseren of bekend maken van infosessies en adviestrajecten rond circulair bouwen en het tonen van inspirerende praktijkverhalen.

Belangrijkste resultaten

Belangrijkste geleerde lessen

  1. De productdatabank van C-Bouwers maakt informatie over circulaire producten toegankelijker, waardoor het eenvoudiger is onderbouwde productkeuzes te maken. De drempel om voor circulaire alternatieven te kiezen, wordt verlaagd.

  2. We hebben ingezet op de disseminatie van innovatieve en circulaire bouwconcepten via een reeks webinars. Zo hopen we ook zoveel mogelijk bouwprofessionals die nog niet gesensibiliseerd zijn, te laten kennismaken met innovaties binnen circulair bouwen.

  3. We stimuleren de markt van circulair bouwen door circulaire bouwproducten in de kijker te plaatsen. Via artikels op het platform informeren we geïnteresseerden over concrete en haalbare oplossingen die gemakkelijk ingang kunnen vinden in de brede praktijk.

  4. Door aandacht te vestigen op de circulaire kwaliteiten van bouwproducten, zetten we via dit project ook producenten aan om hun producten circulair te ontwikkelen.

  1. Een databank maakt circulair bouwen tastbaar en toegankelijk voor iedereen. De voorgestelde off-the-shelf circulaire oplossingen zijn voor onervaren professionals vaak de eerste stap om circulariteit te integreren in een project.

  2. Er is een grote vraag naar een eenduidige evaluatie van circulaire producten. Een belangrijke barrière daarbij is de meetbaarheid van de vooropgestelde criteria. Momenteel bestaan er nog geen normen, procedures … om bepaalde aspecten van circulair bouwen te kwantificeren en te vergelijken.

  3. De circulariteit van producten of diensten als geheel beoordelen en vergelijken is moeilijk en niet nuttig. Het zou wel interessant zijn om op termijn te streven naar normering of certificering van verschillende meetbare deelaspecten van circulariteit, zoals demonteerbaarheid, composteerbaarheid …

  4. Het platform wordt positief onthaald maar het bereik is nog beperkt. Er bestaat al veel informatie, beschikbaar op veel platforms. Bouwprofessionals zien moeilijk de meerwaarde van ieder platform. We moeten nadenken over de relatie met bestaande initiatieven en de nood aan integratie en opschaling.

Wat brengt de toekomst? 

Met het platform wordt nu al een brug geslagen naar andere projecten, en dat willen we in de toekomst graag uitbreiden.

We kunnen de databank verder opschalen door meer producten en artikels toe te voegen, maar we hebben vooral ook de ambitie om te groeien door relaties uit te bouwen met andere initiatieven en spelers, bijvoorbeeld rond circulaire bestekteksten, materiaal- en elementpaspoorten, voorbeeldprojecten. De bedoeling van het platform is immers niet om alle informatie zelf aan te bieden, maar wel om geïnteresseerden gericht door te verwijzen en te ondersteunen bij het vinden van de nodige informatie.

Bond Beter Leefmilieu

Partners VUB Architectural Engineering, BAS Bouwen, VIBE, Dialoog vzw